در حالی که کشورهای اروپایی متعهد شده بودند که 320 تانک به اوکراین ارسال کنند اما […]