اعضای بدن نوجوان ابهری با رضایت خانواده به بیماران نیازمند اهدا و به دو نفر جان […]